Yatırım hacminin artması amacıyla devlet kurumları tarafından sunulan ve yatırımın türüne bağlı olarak farklı tutarlara karşılık gelen, yatırımcılara sunulan teşviklerin tamamına yatırım teşviki adı verilmektedir. Yatırım teşviki alınabilmesi için projenizin ilgili kurumca onaylanması ve teşvik belgesi almanız gerekir. Yatırım teşvik belgesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir

Yatırım teşvik belgesinin farklı türleri vardır. Her bir türde sunulan destek miktarı ve şartları farklılaşmaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi Türleri

Yatırım teşvik belgesi türleri; yatırımdan sağlanacak faydaya ve yatırımın bölgesine göre farklılık gösterir. Bu noktada yatırım tutarı, yatırım yapılacak olan bölgeye ve bakanlık tarafından belirlenen yatırım önceliğine göre belirlenmektedir.

Yatırım teşvik belgesi türleri dört farklı kategori altında toplanmaktadır.

1. Bölgesel Teşvik

Bölgesel teşvik, Türkiye genelindeki kalkınmanın; bölgeler ve iller arasındaki tüm farkı azaltmayı amaçlamaktadır. Bu teşvikte temel amaç her bir bölgenin kalkınma düzeyini benzer şekilde artırmaktadır. Verilen destekler bu doğrultudaki yatırımlara sağlanır.

2. Öncelikli Yatırımlar

Öncelikli yatırımlar, devlet tarafından belirlenen ve ihtiyaca yönelik yatırım konularıdır. Bu yatırımlarda devlet, projenin hayata geçirilmesine daha fazla önem vermekte bu sebeple destek unsurlarından daha fazla yararlanmasını sağlamaktadır.

Onlarca farklı öncelikli yatırımdan bahsedilebilir. Bunlardan öne çıkan bazıları ise şu şekildedir;

 • Yük ve yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar,
 • Turizm bölgesindeki konaklama yatırımları,
 • OECD tarafından belirlenen orta, yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünler için kurulan test merkezi yatırımları,
 • Savunma sanayi alanındaki yatırımlar,
 • Maden işletme yatırımları,
 • Eğitim yatırımları,
 • Motorlu kara taşıtlarında ana sanayi yatırımları,
 • Elektrik üretimi yatırımları,
 • Enerji verimliliğine yönelik yatırımlar,
 • Kompozit malzeme üretimine dayalı yatırımlar,
 • İleri teknoloji sanayi sınıfındaki ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar,
 • Nükleer enerji santrali yatırımları,
 • Lisanslı depoculuk yatırımları,
 • Araştırma ve referans laboratuvar yatırımları,
 • Engelli ve yaşlı bakım merkezi yatırımları,
 • Çevre lisansına tabi yatırımlar,
 • Sera yatırımları,
 • Yazılım ve bilişim ürünleri yatırımı,
 • AR-GE ve çevre yatırımları.

Öncelikli yatırım konuları, 5. Bölge destekleri kapsamında değerlendirilmektedir.

3. Stratejik Yatırımlar

Yatırım teşvik belgesi kapsamında bir diğer konu ise stratejik yatırımlardır. Stratejik yatırımların değerlendirilmesin ön koşul olarak bazı şartlar vardır. Bu şartların ilki desteklenecek yatırımın sabit yatırım tutarı minimum 50 milyon TL olmalıdır. Bunun yanı sıra stratejik yatırım olarak teşvik belgesi alacak olan yatırımın kapsamında üretilen ürünün yurt içindeki toplam üretimi, ithalatından daha az olmalıdır. Yatırım teşvik belgesi alarak stratejik yatırım kapsamında desteklenecek ürünün katma değerinin en az yüzde 40 olması gerekir. Bunun yanı sıra üretilecek olan malzemenin son bir yıl içindeki ithalat tutarı 50 milyon ABD dolarının üzerinde olmalıdır. Bu şartları sağlayan yatırımlar; stratejik yatırım belgesine başvuru yapabilir.

Stratejik yatırımların alabileceği teşvikler ise şu şekildedir;

 • Gümrük vergisi muafiyeti
 • KDV istisnası
 • 7 yıl boyunca sigorta primi işveren hissesi desteği
 • Toplam yatırımın yüzde 50’si kadar kurumlar vergisi indirimi
 • TL bazında kullanılacak yatırım teşvik belgesi kredileri için beş puan faiz desteği (Döviz kredilerinde 2 puan olarak uygulanır)
 • Yatırım yeri tahsisi
 • İnşaat harcamalarında KDV iadesi
 • Sigorta primi desteği
 • Gelir vergisi stopaj desteği

4. Genel Teşvik

Kimi yatırımlar, teşvik edilmeyen kapsamında yer almaktadır. Teşvik edilemeyecek yatırım konuları ise Genel Teşvik Uygulamaları çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu yatırımlar sektöre bakılmaksızın; 1 ve 2. Bölgelerde ise asgari 1 milyon TL; 4, 5, ve 6. Bölgelerde ise asgari olarak 500 bin TL tutarında desteklenmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesinin Avantajları

Yatırım teşvik belgesi almanın yatırımcılar açısından birçok avantajı bulunmaktadır. Bunlar arasında vergi indirimlerinin yanı sıra; yer tahsisi ve nakdi destek olan faiz/kar payı desteklerinden faydalanabilmektedir. Bu teşvikler yatırımların faaliyete geçme ve büyüme hızını ciddi oranlarda etkilemektedir. Maddi açıdan her anlamda yatırımcıyı rahatlatan bir belge olması nedeniyle yoğun olarak talep görmektedir. Bu açıdan kriterlere uygun yatırımları bulunan yatırımcıların alması gereken desteklerden biridir.

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır?

Yatırım teşvik belgesi alabilmeniz için gerekli tüm evrakları E-TUYS adı verilen sistem üzerinden yüklemeniz gerekir. Önceki yıllarda elden teslim edilen evraklar, teknolojinin ilerlemesiyle elektronik oramı taşınmıştır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na yapılan başvuru sürecinin ardından süreç başlamaktadır.

İlgili Bakanlığa yapılacak müracaatların; Elektronik Teşvik Uygulamaları ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi üzerinden yapılması gerekir.

Yatırım Teşviklerine Kimler Başvurabilir?

Yatırım taahhüdünü gerçekleştirecek olan hem tüzel hem de gerçek kişiler bu belgeleye başvurarak, teşvik uygulamalarından faydalanabilir.

Gerçek kişiler, sermaye şirketleri, şahıs şirketleri, adi ortaklıklar ya da iş ortaklıkları, sınırlı sorumlu kooperatifler, tam sorumlu kooperatifler, müteselsil kooperatifler, kooperatifler, şirketler, birlikler ve dernekler; yatırım teşvik belgesi almak için başvuru yapabilir ve teşvik uygulamaları kapsamındaki uygun desteklerden faydalanabilir.

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Hangi Yatırımlar Yapılabilir?

Yatırım teşvik belgesi kapsamında, gerekli kriterleri ihtiva eden yatırım türleri beş başlık altında toplanmıştır. Bunlar; komple yeni yatırım, tevsi yatırım, modernizasyon yatırımı, ürün çeşitlendirme yatırımı ve entegrasyondur. Yatırımın karakteristik özelliklerine göre hangi desteklerden faydalanabileceği Bakanlık tarafından belirlenmiştir. Uygunluğu tespit edilen yatırımlar, bu beş tür içerisinde değerlendirilmektedir.

1. Komple Yeni Yatırım

Komple yeni yatırım; mal ve hizmet üretimi için ihtiyaç duyulan makine ve teçhizat bulunan yardımcı tesislerle birlikte; bina, inşaat, arazi ve arsa harcamalarını da içeren yatırımlardır. Üretim yapılan mevcut tesis ve altyapısıyla yatırım yeri arasında bütünlük bulunmamaktadır.

2. Tevsi Yatırım

Tevsi kelimesi genişletme anlamına gelmektedir. Yatırım konusunda yatırım kapasitesinin artırılmasını ifade etmektedir. Mevcut yatırıma, gerekli makine ve teçhizat alımı tevsi yatırım kapsamında değerlendirilmektedir.

3. Modernizasyon Yatırımı

Modernizasyon yatırımı; tesislerde yer alan ve üretim faaliyetlerinde kullanılan makinelerin, teçhizatların ve diğer tüm araçların ürün kalitesine artırmaya yönelik biçimde yenilenmesini ifade eder. Eskiyen ya da kullanım ömrü tamamlanan üretim araçları bu yatırım kapsamında yenilenir ve üretilen ürünlerin standardı artırılır.

4. Ürün Çeşitlendirme Yatırımı

Hali hazırda mevcut olan makine ve teçhizat kullanılarak üretilen ürünlerde çeşitliliğe gidilmesi amacıyla yapılan yatırımlardır. Ürün çeşitlendirme yatırımı sayesinde kar sağlayacak olan yeni ürünlerin üretilmesi amaçlanmaktadır.

5. Entegrasyon

Yatırımın türü ve projenin özellikleri baz alındığında; aynı il, aynı yer ve aynı tesis içerisinde üretilen mallar açısından bütünleyici olan ara malın çıkması ya da üretilen malın ara mal olarak kullanılması amacıyla yapılan yatırımlardır.

Siz de yeni bir üretim tesisi açmak ya da var olan tesisinizi daha güçlendirmek için yatırım teşvik belgesi alabilirsiniz. Bu sayede hem ülke ekonomisine katkı sağlarken hem de kar marjınızı artırabilirsiniz. Alkanlar Belgelendirme olarak, firmanız için gerekli tüm belgeleri almanıza yardımcı oluyoruz. Siz de bizimle iletişime geçerek, yatırım teşvik belgesi konusunda detaylı bilgi alabilir, uzmanlarımızın görüşüne başvurabilirsiniz.